fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
subir texto

Ostrzeżenie

I. PRZEDMIOT

FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. zezwala na bezpłatny dostęp i/lub korzystanie z wszystkich usług strony internetowej www.fortalia.com. W celu korzystania z zamieszczanych treści użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki ogólne. Użytkownicy podlegają równocześnie wszystkim warunkom szczegółowym, ostrzeżeniom lub regulaminom, które zostaną przekazane do ich wiadomości jako uzupełnienie niniejszych warunków ogólnych w związku z treściami lub konkretnymi usługami zamieszczonymi na stronie internetowej.


II. ZWOLNINIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA FUNKCJONOWANIE I USŁUGI

FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie, dostępność, ciągłość lub usterki na stronie internetowej.


III. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE OGÓLNE I GRAFICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dokumentacja w formie graficznej zamieszczona na stronie internetowej ma charakter jedynie orientacyjny i nie może stanowić podstawy zawierania umów. Jednocześnie informacja dotycząca projektów zawarta na stronie ma charakter ogólny i może ulec zmianie z przyczyn technicznych, prawnych lub handlowych.

IV. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem
i w dobrej wierze, a także ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie pobranych z niej treści. Zabrania się korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej w celach handlowych lub reklamowych, za wyjątkiem tych przypadków, w których użytkownik posiada podpisaną, ważną umowę o pośrednictwie w sprzedaży.

Użytkownik nie będzie pobierać i nie podejmie starań o uzyskanie żadnych treści, w tym tekstów, rysunków, plików dźwiękowych, graficznych lub materiałów fotograficznych, video itp., ani żadnych innych dostępnych przy pomocy naszej strony internetowej przy wykorzystaniu do tego celu środków innych niż dotychczas dostępne w Internecie, chyba że uzyska na to zgodę FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U.

V. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE

FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, informacje, komunikaty, opinie lub oświadczenia wszelkiego typu – których autorem jest użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia lub firma – które zostaną zamieszczone, rozpowszechnione, przekazane lub opublikowane przez Portal.

VI. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Wszelkie nazwy, logotypy oraz znaki rozpoznawcze, jak również źródła, projekt graficzny
i treści na niniejszej stronie internetowej podlegają przepisom prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Dostęp do strony internetowej w żaden sposób nie stanowi podstawy do rezygnacji, przeniesienia częściowego lub w całości ww. praw, a także nie nadaje uprawnień do korzystania, zmiany, odtwarzania, rozpowszechniania lub podawania do publicznej wiadomości treści lub dóbr własności intelektualnej i przemysłowej bez uprzedniej zgody wydanej w tym celu przez właściciela ww. dóbr za wyjątkiem praw do ich prezentacji
i kopiowania dla potrzeb własnych użytkownika, które mogą być wykonywane jedynie
w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych przekazywanych Spółce FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. podlega przepisom zawartym w Ustawie 15/1999 o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z treścią powyższej ustawy 15/1999 informujemy użytkowników, że dane dobrowolnie nam przekazane zostaną dołączone do archiwum FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. z siedzibą ul. Nerja 134, Urbanización Rocío de Nagüelles, 29602 Marbella (Malaga) (Labaro Grupo Inmobiliario S.A.) zarejestrowanego w Agencji Ochrony Danych. Zgodnie z ww. ustawą użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. oraz na ich wykorzystanie zgodnie z przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności, a także na ich przesyłanie i przekazywanie wszelkimi środkami w ramach struktury przedsiębiorstwa, którego część stanowi Spółka w celu umożliwienia przesyłania użytkownikowi informacji reklamowych i handlowych o działalności, produktach, usługach ofertach lub promocjach specjalnych oferowanych przez Firmę.

Wykonanie prawa dostępu do danych, nanoszenia poprawek oraz wykreślania danych przez użytkowników może nastąpić zgodnie z przepisami poprzez powiadomienie Spółki FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. na ww. adres lub pocztą elektroniczną na adres: info@fortalia.com

FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. stosuje system bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych zgodnie z prawem oraz zainstalowała wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia utraty, nieodpowiedniego wykorzystania, zamiany, nieautoryzowanego dostępu i kradzieży danych, gwarantując bezpieczeństwo ich przechowywania i poufność.

VIII. DANE REJESTROWE

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach świadczonych w społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym podajemy dane rejestrowe FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. jednostki handlowej należącej do Lábaro Grupo Inmobiliario S.A., z siedzibą w Maladze, Marbella, ulica Nerja 134, Urbanización Rocío Nagüelles, NIP ESB-84813682, wpisanej do Rejestru Handlowego w Maladze, w Tomie 4.581, Księga 3.489, Folio 113, Wpis 2, Arkusz MA-99381.

IX. PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawodawstwu hiszpańskiemu.

FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. oraz użytkownik podlegają prawodawstwu i właściwości sądów zgodnie z siedzibą właściciela strony internetowej we wszelkich sprawach i działaniach związanych ze świadczeniem usług drogą internetową lub wynikających z publikowanych treści oraz dotyczących interpretacji, stosowania i zgodności lub niezgodności z niniejszymi ustaleniami.
W przypadku użytkowników z siedzibą poza terytorium Hiszpanii wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U. a użytkownikiem podlegać będą właściwości sądów miasta Malaga.

© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects